กลับหน้าหลัก  e-Networks
  

ศูนย์กำกับดูแล
ระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำหรับสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1

10 กรกฎาคม 2563 เ.

บ้านหนองหิน
มอบเกียรติบัตร

บ้านมรสวบ
รับมอบของบริจาคในส.

บ้านเขามัน
นิเทศ ติดตามประเมิ.

บ้านมรสวบ
การนิเทศ ติดตาม ปร.

ประชาสงเคราะห์อุปถ..
นำเทียนพรรษาถวายแด.

ประชาสงเคราะห์อุปถ..
เปิดเทอม1 ปีการศึก.

บ้านวังน้ำเขียว
คณะครูเเละนักเรียน.

บ้านหนองหิน
ประชุมผู้ปกครองนัก.

ประชาสงเคราะห์อุปถ..
ประชุมคณะกรรมการสถ.

ประชาสงเคราะห์อุปถ..
ประชุมข้าราชการครู.

ประชาสงเคราะห์อุปถ..
นิเทศติดตามการเปิด.

บ้านคอกช้าง
1 กรกฏาคม 2563 น.

บ้านหนองหิน
เปิดเทอม ภาคเรียนท.

บ้านหนองหิน
เจ้าหน้าที่สาธารณส.

วัดนาผักขวง
ประชุมผู้ปกครองนัก.

บ้านหนองหิน
แสดงทั้งหมด...


 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 2563 [บ้านห้วยน้ำพุ]
 กิจกรรมการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 [บ้านทุ่งยาว]
 รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียน... [บ้านทุ่งยาว]
 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาค... [ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์]
 การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน... [บ้านทุ่งยาว]
 ประชุมผู้ปกครอง 1/2563 [บ้านทุ่งยาว]
 แจกเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์การ... [บ้านห้วยน้ำพุ]
 วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน [บ้านดอนสำราญ]
 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนพฤษภาคม 2563 [บ้านห้วยน้ำพุ]
 โรงเรียนบ้านดอนใจดีรับการนิเทศติดตามการเรียนการสอน... [บ้านดอนใจดี]
 การนิเทศ ติดตามการเรียน DLTV ออนไลน์ โรงเรียนประชา... [ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์]
 โรงเรียนบ้านดอนใจดีติดตามความพร้อมในการทดสอบการเรี... [บ้านดอนใจดี]
 สรุปผล การเรียนออนไลน์ DLTV [บ้านห้วยน้ำพุ]
 รับสมัครบุคคลชาวต่างประเทศเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช... [หาดสนุกราษฏร์บำรุง]
 บรรยากาศการเรียนออนไลน์ DLTV [บ้านห้วยน้ำพุ]
 การเยี่ยมบ้าน พร้อมแจกใบงาน #COVID-19 [บ้านห้วยน้ำพุ]
 แนวทางการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดก... [บ้านห้วยน้ำพุ]
 โรงเรียนบ้านดอนใจดีวางแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลใน... [บ้านดอนใจดี]
 สำรวจการเรียนการสอนทางไกล [ประชาบูรณะวิทยา]
 กิจกรรมสำรวจความพร้อมและชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปก... [บ้านท่าขาม]
 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [บ้านห้วยน้ำพุ]
 โรงเรียนบ้านหนองกก สำรวจความพร้อมการเรียนทางไกล [บ้านหนองกก]
 สำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล [วัดปากคลองเกลียว]
 เรื่อง กิจกรรมสำรวจความพร้อมและชี้แจงทำความเข้าใจก... [อนุบาลทับสะแก]
 โรงเรียนบ้านดอนสง่า "เยี่ยมบ้านสำรวจความพร้อม ก่อน... [บ้านดอนสง่า]
แสดงทั้งหมด...

 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้า... [https://data.bopp-obec.info/emis/news/news_view_school2.php?ID_New=163346&School_ID=1077280201][บ้านทองอินทร์]
 ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการพัฒนาคุณลักษณะอั... [นายอุดรรักษ์ คำลุน][บ้านคลองลอย]
 เพิ่มรายได้ไว้ใช้สอย ด้วยการร้อยพวงกุญแจ [นางจรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนว... [นางจรี วัชรวงษ์ ผอ.รร.วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 ไตรภาคี:วิถีการบริหารเชิงประชาธิปไตย5ร่วม [จรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 การพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อนอ... [จรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 ขอเผยแพร่รายงานประจำปีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว [โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว][บ้านวังน้ำเขียว]
แสดงทั้งหมด...

 ประกาสประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖,รั้ว... [บ้านคลองลอย]
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล... [บ้านหนองระแวง]
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105... [บ้านไร่บนสามัคคี]
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.10529 ป... [บ้านอ่างทอง]
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อส... [บ้านบึง]
 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ... [บ้านหนองระแวง]
 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุห้องสมุด ICT โรงเรียนบ้านหนอ... [บ้านหนองเสือ]
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านหนองเสือ [บ้านหนองเสือ]
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านหนอง... [บ้านหนองเสือ]
 ประกวดราคาจ้างโรงเรียนวัดทุ่งประดู่ [วัดทุ่งประดู่]
แสดงทั้งหมด...