โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุป.

ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์
การฝึกทักษะการผูกผ้า

บ้านมรสวบ
ติดตามการป้องกันการแพร่ระ.

บ้านห้วยน้ำพุ
การประชุมข้าราชการครูและบ.

บ้านห้วยน้ำพุ
แสดงทั้งหมด...

 ผลิตภัณฑ์โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว [วัดปากคลองเกลียว]
 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 [บ้านทุ่งยาว]
 วันภาษาไทยแห่งชาติ 2563 [บ้านทุ่งยาว]
 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ... [บ้านทุ่งยาว]
 การฉีดพ่นควันไล่ยุง [บ้านทุ่งยาว]
 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 25... [บ้านห้วยน้ำพุ]
 กิจกรรมการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 25... [บ้านทุ่งยาว]
 รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินความพร้อม... [บ้านทุ่งยาว]
 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ... [ประชาสงเคราะห์อุปถ...]
 การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก... [บ้านทุ่งยาว]
 ประชุมผู้ปกครอง 1/2563 [บ้านทุ่งยาว]
 แจกเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคภาย... [บ้านห้วยน้ำพุ]
 วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุน... [บ้านดอนสำราญ]
 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนพฤษภาคม 2563 [บ้านห้วยน้ำพุ]
 โรงเรียนบ้านดอนใจดีรับการนิเทศติดตา... [บ้านดอนใจดี]
 การนิเทศ ติดตามการเรียน DLTV ออนไลน... [ประชาสงเคราะห์อุปถ...]
 โรงเรียนบ้านดอนใจดีติดตามความพร้อมใ... [บ้านดอนใจดี]
 สรุปผล การเรียนออนไลน์ DLTV [บ้านห้วยน้ำพุ]
 รับสมัครบุคคลชาวต่างประเทศเพื่อจัดจ... [หาดสนุกราษฏร์บำรุง]
 บรรยากาศการเรียนออนไลน์ DLTV [บ้านห้วยน้ำพุ]
แสดงทั้งหมด...

 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้า... [https://data.bopp-obec.info/emis/news/news_view_school2.php?ID_New=163346&School_ID=1077280201][บ้านทองอินทร์]
 ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการพัฒนาคุณลักษณะอั... [นายอุดรรักษ์ คำลุน][บ้านคลองลอย]
 เพิ่มรายได้ไว้ใช้สอย ด้วยการร้อยพวงกุญแจ [นางจรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนว... [นางจรี วัชรวงษ์ ผอ.รร.วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 ไตรภาคี:วิถีการบริหารเชิงประชาธิปไตย5ร่วม [จรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 การพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อนอ... [จรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 ขอเผยแพร่รายงานประจำปีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว [โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว][บ้านวังน้ำเขียว]
แสดงทั้งหมด...

 ประกาสประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู ... [บ้านคลองลอย]
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยกา... [บ้านหนองระแวง]
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเร... [บ้านไร่บนสามัคคี]
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเร... [บ้านอ่างทอง]
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเ... [บ้านบึง]
 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอน... [บ้านหนองระแวง]
 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุห้องสมุด ICT ... [บ้านหนองเสือ]
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนบ้... [บ้านหนองเสือ]
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โ... [บ้านหนองเสือ]
 ประกวดราคาจ้างโรงเรียนวัดทุ่งประดู่ [วัดทุ่งประดู่]
แสดงทั้งหมด...