ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพัชราภรณ์ น้อยเรืองงาม
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :งานประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่อยู่ :239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Telephone :0844535211
Email :pui341143@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :