ชื่อ - นามสกุล :นายจิรายุทธ วงศ์จำรัส
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติงานธุรการ ปฏิบัติงานและประสานงานภายใน
ที่อยู่ :239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Telephone :0830115737
Email :jirayut_wong@outlook.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม :