ชื่อ - นามสกุล :นางพิมพา จันทร
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :งานส่งเสริมการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์
ที่อยู่ :239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Telephone :0927546428
Email :pimpa_eak10@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :