ชื่อ - นามสกุล :นายไพบูลย์ แสงประเสริฐ
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
ที่อยู่ :239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Telephone :0818801694
Email :paiboon.s1694@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม :