ชื่อ - นามสกุล :นางเรวดี บุตรเล็ก
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
หน้าที่หลัก :งานเลือกตั้งและสรรหากรรมการ และอนุกรรมการ
ที่อยู่ :239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Telephone :0892541411
Email :Rewadee.tanee@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :