ชื่อ - นามสกุล :นายปิยนันท์ พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง :ช่างไม้ ชั้น 3
หน้าที่หลัก :งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย
ที่อยู่ :239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Telephone :0848028820
Email :pitipron.11@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :