ชื่อ - นามสกุล :นางพรรณทิพา ชูชื่น
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
ที่อยู่ :239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Telephone :0841216776
Email :praw7744@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม :