ชื่อ - นามสกุล :นางภูวลักณ์ วราวุธวิวัฒน์
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออก จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ที่อยู่ :239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Telephone :0929471935
Email :poowalak@windows live.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :