ชื่อ - นามสกุล :นางกนกวรรณ ญาณกิตติ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :วางแผน ควบคุม กำกับ ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ กลั่นกรอง เสนอแนะ
ที่อยู่ :239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Telephone :0817022379
Email :tamkanok@windows live.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม :