ชื่อ - นามสกุล :นางเสาวรรณี ธรรมโร
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานวิเคราะห์งบประมาณ
ที่อยู่ :239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Telephone :0814111878
Email :Soaw123@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม :