ชื่อ - นามสกุล :นายปรัชญา อาษา
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
หน้าที่หลัก :งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร
ที่อยู่ :329/1 หมู่ 2 ต.คลองวาฬ อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
Telephone :0807809808
Email :pratya2555@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ศูนย์เทคโนโลยีฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :