ชื่อ - นามสกุล :นายขจรเกียรติ เครือประดับ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หน้าที่หลัก :งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักส
ที่อยู่ :239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Telephone :0614353691
Email :kkruapradub@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :