ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนันทกา สุจินพรัหม
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานเลขานุการคระกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่อยู่ :239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Telephone :0872447677
Email :sujinpram6224@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :