ชื่อ - นามสกุล :นางรัชนี ปานแดง
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครอง ความประพฤตินักเรียนและนักศ
ที่อยู่ :239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Telephone :0988306545
Email :ooy25052513@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :