ชื่อ - นามสกุล :นางชวนฝัน ภูเตศวร
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี งานส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและวัฒนธรรม
ที่อยู่ :239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Telephone :0833128222
Email :pumfunfun@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :