ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนรารัตน์ รักสม
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่หลัก :ตรวจสอบภายใน สพป.ปข.1 บริหารการตรวจสอบ
ที่อยู่ :239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Telephone :0812940014
Email :nr5109@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : หน่วยตรวจสอบภายใน
หน้าที่ในกลุ่ม :