หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ทุนครู (รักษ์) ถิ่น เปิดรับสมัคร : 1 – 30 ตุลาคม 2562
โดย : webmaster
อ่าน : 1264
อาทิตย์ ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ทุนให้น้องๆที่จบหรือกำลังจะจบม.6
ใจรักอาชีพครู จบแล้วมาสอนในท้องถิ่น
#ทุนครูรักษ์ถิ่นรุ่น1
ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร : 1 – 30 ตุลาคม 2562 กำหนดการอื่น ๆ

นักเรียนต้องมีคุณสมบัติ :
– มีสัญชาติไทย
– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562
– อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ย ไม่ถึง 3,000 บาท/คน/เดือน หรือไม่ถึง 36,000 บาท/คน/ปี
– บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองและผู้ขอรับทุน มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2567 ไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกันจนถึงวันสมัครตามบัญชีรายชื่อภูมิลำเนา
– มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเกรดเฉลี่ยสะสมก่อนภาคการศึกษาสุดท้าย ไม่ต่ำกว่า 2.50
– มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มีความประสงค์จะเป็นครูในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นท้องถิ่นของตน
– มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม
– ไม่มีความประพฤติที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน
– ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

รายละเอียดโครงการ วิธีการสมัคร ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ดูที่
https://drive.google.com/…/1FVzNYXbJ_WWdLFD9HuOxL0d1aSlv96Q…

https://www.eef.or.th/fund/teachereef/