สพป ปข 1
หน้าหลักหน้าหลัก    เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ      ผู้ใช้งาน:บุคคลทั่วไป

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ : การพัฒนาฐานข้อมูลจำนวนนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์      พิมพ์โครงการ
ปีงบประมาน
: 2562
แผนงาน
:
กลยุทธ/ยุทธศาสตร์/นโยบาย ที่ : 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ : 03-กลุ่มนโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบ 1. : นายไพบูลย์ แสงประเสริฐ
2. นางสาวผ่องศรี นิ่มน้อม
3.
4.
ระยะเวลา : เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 - เดือนกันยายน พ.ศ.25
แหล่งงบประมาณ : งบกลางงบ สพฐ.อื่นๆ ระบุ ไม่ใช้งบประมาณ
หลักการและเหตุผล : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้องดำเนินการ ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีคำสั่งไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการ เตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งสำคัญที่จะพัฒนาประชากร ในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดี ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพ ตามความถนัดของตนเอง เพื่อให้นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในสังกัด ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม และเกิดจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติ และเป็นพลโลกที่ดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาฐานข้อมูล จำนวนนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ขึ้น
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อจัดทำฐานข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกตามชาติพันธุ์ได้อย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ได้อนุรักษ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นเมืองของตนเอง
ป้าหมายเชิงคุณภาพ : 1. นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 2. นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นเมืองอย่างเหมาะสม
เป้าหมายเชิงปริมาณ : นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1,305 คน
งบประมาณทั้งหมด : 0
ใช้ไป : 0
คงเหลือ : 0
ตัวชี้วัด : 1. นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ทุกคน ได้รับสำรวจข้อมูลพื้นฐานจากโรงเรียน 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีฐานข้อมูลจำนวนนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ผลการดำเนินงาน : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีฐานข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชาติุพันธ์ได้อย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โดยมีกลุ่มชาติพันธ์ุเชื้อสายหลัก จำนวน 4 เชื้อชาติ ได้แก่พม่า มอญ กะเหรี่ยง และไทใหญ่หรือฉาน สามารถส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพทั่วถึงและเท่าเทียมกัน กลุ่มนักเรียนชาติพันธ์ุได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นเมืองอย่างเหมาะสม
ผลจากการดำเนินงาน : บรรลุตามวัตถุประสงค์ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
      เพราะ
  : บรรลุตามเป้าหมาย ไม่บรรลุตามเป้าหมาย
        เพราะ
  : สำเร็จตามตัวชี้วัด ไม่สำเร็จ
        เพราะ
ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี
ข้อเสนอแนะ : ไม่มี
บันทึกโดย : นางพรรณทิพา ชูชื่น

เอกสาร

file
 รายงานผลการดำเนินงาน
       
รูปภาพ