สพป ปข 1
หน้าหลักหน้าหลัก    เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ      ผู้ใช้งาน:บุคคลทั่วไป

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ : การพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยรูปแบบสามภาษา Trilingual Communicative Approach      พิมพ์โครงการ
ปีงบประมาน
: 2562
แผนงาน
:
กลยุทธ/ยุทธศาสตร์/นโยบาย ที่ : 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ลักษณะโครงการ : ต่อเนื่อง
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ : 04-กลุ่มนิเทศติดตามและประเมิลผล
ผู้รับผิดชอบ 1. : นางสาวกรวิกา พงศาปาน
2.
3.
4.
ระยะเวลา : ตุลาคม 61 – กันยายน 62
แหล่งงบประมาณ : งบกลางงบ สพฐ.อื่นๆ ระบุ 
หลักการและเหตุผล : ตามกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English” หมายความว่า กำหนดให้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษากลาง ที่ใช้สื่อสารกันในอาเซียน ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาทำงาน “working language” และเป็นภาษาที่สองของชาวอาเซียน ภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมืออันดับหนึ่งสำหรับพลเมืองอาเซียนในการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์สู่โลกกว้าง อีกทั้ง กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร โดยมีจุดเริ่มต้นในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกคนเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ และเข้าใจบริบทของพื้นที่ ที่มีความจำเป็นของการใช้ภาษาที่สาม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อ จัดให้โรงเรียนชายขอบมีโอกาสเรียนรู้ภาษาอาเซียนและใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมากขึ้นเป็นการสนองตอบ ต่อความต้องการและความสนใจของผู้เรียน ชุมชน และสังคม อันจะนำไปสู่การสร้างประชากรให้มีความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการประกอบอาชีพ ในอนาคตได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการสอนโรงเรียนสามภาษา Trilingual Communicative Approach 2.เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอาเซียนสู่สากล (ไทย-พม่า-อังกฤษ)ของนักเรียนให้สอดคล้อง ของบริบทที่นักเรียนอาศัยอยู่
ป้าหมายเชิงคุณภาพ : 1.นักเรียนสามารถสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-พม่า) 2.นักเรียนสามารถใช้ทักษะการสื่อสาร 3 ภาษาในชีวิตประจำวัน
เป้าหมายเชิงปริมาณ : 1.โรงเรียนชายขอบอำเภอละ 1 โรง จำนวน 1 โรง 1.1 โรงเรียนด่านสิงขร 1.2 โรงเรียนทุ่งตาแก้ว 1.3 โรงเรียนบ้านในล็อค 1.4 โรงเรียนบ้านไชยราช 2.จัดทำคู่มือ แบบฝึก ให้นักเรียนเพื่อศึกษาด้วยตัวเอง
งบประมาณทั้งหมด : 66,000
ใช้ไป : 22,000
คงเหลือ : 44
ตัวชี้วัด : 1.โรงเรียนกลุ่มต้นแบบจำนวน 1 โรงเรียน(ร้อยละ 10) ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนทักษะการสื่อสารโดยรูปแบบสามภาษา Trilingual Communicative Approach ได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 2.นักเรียนกลุ่มต้นแบบ จำนวน 4 โรง (ร้อยละ 100) มีทักษะการสื่อสารตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนทักษะการสื่อสาร โดยรูปแบบสามภาษา Trilingual Communicative Approach
ผลการดำเนินงาน : โครงการนี้ได้ดำเนินการเสนอของบประมาณสำหรับพัฒนานักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาไทย อังกฤษ เมียนมาร์ ซึ่งเป็นโครงการที่เขตพื้นที่ดำเนินการมาต่อเนื่องแม้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มิได้รับงบประมาณจาก สพป.ปข.๑ ก็ตาม ผู้รับผิดชอบโครงการยังดำเนินการต่อไปโดยการนิเทศ กำกับติดตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักเรียน สามารถสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-พม่า) นักเรียนสามารถใช้ทักษะการสื่อสาร 3 ภาษาในชีวิตประจำวันได้ ให้คำแนะนำ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน มีการนิเทศโดย ผอ.เขตพื้นที่ รอง ผอ.เขตพื้นที่ ศึกษานิเทศก์
ผลจากการดำเนินงาน : บรรลุตามวัตถุประสงค์ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
      เพราะ
  : บรรลุตามเป้าหมาย ไม่บรรลุตามเป้าหมาย
        เพราะ
  : สำเร็จตามตัวชี้วัด ไม่สำเร็จ
        เพราะ
ปัญหา/อุปสรรค : เรื่องขาดงบประมาณในการดำเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหา นิเทศ กำกับ ติดตาม ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนอย่างสม่ำเสมอ
ข้อเสนอแนะ : -
บันทึกโดย : นางพรรณทิพา ชูชื่น

เอกสาร
       
รูปภาพ