สพป ปข 1
หน้าหลักหน้าหลัก    เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ      ผู้ใช้งาน:บุคคลทั่วไป

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการขยะสู่การเป็นโรงเรียนไร้ถังขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา     พิมพ์โครงการ
ปีงบประมาน
: 2562
แผนงาน
:
กลยุทธ/ยุทธศาสตร์/นโยบาย ที่ : 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ : 05-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ 1. : นางรัชนก อยู่หนุน
2.
3.
4.
ระยะเวลา : มกราคม – กันยายน 2562
แหล่งงบประมาณ : งบกลางงบ สพฐ.อื่นๆ ระบุ 
หลักการและเหตุผล : ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาสำคัญทั้งในระดับชุมชน และระดับประเทศ สาเหตุเนื่องมาจากประชากร ในประเทศมีจำนวนมากขึ้น ชุมชนเพิ่มขึ้น สถานประกอบการต่าง ๆ มีมากขึ้น และสิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ขยะ มีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย การจัดการขยะไม่สมดุลกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนขยะในแต่ละวันจะมีขยะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนนับร้อยล้านตัน แต่เราสามารถจัดการขยะได้เพียงวันละไม่กี่สิบตันเท่านั้น (กรมการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ทำให้มีขยะที่เหลือตกค้างรอการกำจัดอยู่เป็นจำนวนมาก แม้รัฐบาลจะมีพื้นที่ ที่จัดไว้เพื่อรองรับขยะแต่ไม่เพียงพอกับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างปัญหาเป็นอย่างมากทั้งทางด้านทัศนะวิสัย กลิ่น ความสะอาด ซึ่งเกิดจากปัญหาขยะล้นเมือง นับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่และนับวันยิ่ง ทวีความรุนแรงขึ้น เช่น ปัญหาจากการเผาป่า ปัญหา จากการทิ้งขยะไม่ถูกที่ ถูกทาง เป็นต้น ประกอบกับมีคนขาดจิตสำนึกต่อส่วนรวม ผลที่ตามมาคือก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สะสมมานาน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชน บ้านเมือง และประเทศชาติ รัฐบาลได้เห็นความสำคัญในปัญหาดังกล่าว จึงกำหนดให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตั้งเป้าหมายภายในปี 2562 จะเป็น “ปีแห่งการปฏิบัติโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่งต้องไร้ขยะ” ซึ่งทุกโรงเรียนจะต้องนำสู่การปฏิบัติ ที่เป็นไป ตามบริบทของโรงเรียน และผลลัพธ์ต้องเกิดที่ตัวเด็ก ๆ ได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการคัดแยกขยะ โดยอาจเริ่มจากภายในโรงเรียนก่อน เมื่อนักเรียนรู้จักคัดแยกขยะ และทิ้งให้เป็นที่เป็นที่ทางแล้วจะทำให้โรงเรียน ดูสะอาดมีบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ และเมื่อเริ่มต้นจากในโรงเรียนได้ผลดีแล้วจะสามารถขยายผลไปยังครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติต่อไปได้ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการขยะสู่การเป็นโรงเรียนไร้ถังขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธี และมีจิตสำนึก ตระหนักถึงปัญหา เรื่องผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อม 2.2 เพื่อขยายผลความรู้ด้านการจัดการขยะ ลดใช้พลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สู่การปฏิบัติ ในสถานศึกษา และ ชุมชน
ป้าหมายเชิงคุณภาพ : 1 ทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้บริหารการจัดการขยะสู่การเป็นโรงเรียนไร้ถัง การลดใช้พลังงาน และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในสถานศึกษา 2 ร้อยละ 100 ของครูและนักเรียนดำเนินการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาอย่างครบวงจร และสามารถนำประสบการณ์ไป ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งผลดีต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน
เป้าหมายเชิงปริมาณ : 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกโรงเรียนในสังกัดบริหารจัดการขยะ ลดใช้พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นโรงเรียนปลอด ขยะสู่การเป็นโรงเรียนไร้ถังขยะ 2 ร่วมเป็นคณะทำงานโครงการลดปริมาณขยะ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ และของเสียอันตรายของ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนไร้ถังขยะ ประจำปี 2561 จำนวน 30 โรงเรียน ร่วมเป็นพี่เลี้ยงการดำเนินงาน โรงเรียนไร้ถังขยะของโรงเรียนในสังกัด ประจำปี 2562 4 นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง
งบประมาณทั้งหมด : ไม่ใช้งบประมาณ
ใช้ไป :
คงเหลือ :
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 1. จำนวนโรงเรียนที่ดำเนินการด้านบริหารจัดการขยะ ลดใช้พลังงาน และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2. จำนวนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนไร้ถังขยะ ประจำปี 2561 3. จำนวนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนไร้ถังขยะ ประจำปี 2562 เชิงคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดขยะ และพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบโรงเรียนไร้ถัง
ผลการดำเนินงาน :
ผลจากการดำเนินงาน : บรรลุตามวัตถุประสงค์ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
      เพราะ
  : บรรลุตามเป้าหมาย ไม่บรรลุตามเป้าหมาย
        เพราะ
  : สำเร็จตามตัวชี้วัด ไม่สำเร็จ
        เพราะ
ปัญหา/อุปสรรค :
ข้อเสนอแนะ :
บันทึกโดย : นางพรรณทิพา ชูชื่น

เอกสาร
       
รูปภาพ