สพป ปข 1
หน้าหลักหน้าหลัก    เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ      ผู้ใช้งาน:บุคคลทั่วไป

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ : การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2562     พิมพ์โครงการ
ปีงบประมาน
: 2562
แผนงาน
:
กลยุทธ/ยุทธศาสตร์/นโยบาย ที่ : 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ : 04-กลุ่มนิเทศติดตามและประเมิลผล
ผู้รับผิดชอบ 1. : นางหริณญา รุ่งแจ้ง
2.
3.
4.
ระยะเวลา : ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
แหล่งงบประมาณ : งบกลางงบ สพฐ.อื่นๆ ระบุ 
หลักการและเหตุผล : มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 กำหนดคุณธรรม ทักษะและความรู้ที่จําเป็นบนฐานค่านิยมร่วม สู่กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา การจัดการศึกษาของชาติจะต้องทําให้เกิด ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนอันเป็นผลที่เกิดจากการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษาจนถึงการอุดมศึกษา ทั้งนี้ สถานศึกษามีอิสระในการกําหนดแนวคิด ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา ให้เป็นอัตลักษณ์และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัดของผู้เรียน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการสนับสนุน กํากับ ติดตาม ประเมินและพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability) มีระบบการบริหารจัดการทั้งด้านผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา และการประเมิน ตลอดจนระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ที่ทําให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ที่เหมาะสม ตามแต่ละระดับและประเภทการศึกษา และผลลัพธ์สะสมที่ครอบคลุมระดับและประเภทการศึกษา ที่ต่อเนื่องกัน นอกจากนี้ จะต้องส่งเสริมการพัฒนาครูประจําการให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับการจัด การเรียนรู้ยุคใหม่เพื่อผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE Thailand) ที่กำหนดไว้ หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย ๔.๐ ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยคนไทย ๔.๐ จะต้องธํารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือเป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของสังคมเป็นฐานการพัฒนากระบวนการวิจัยระบบงานวิชาการ ระบบบริหารและงานสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาจะทำให้ประสิทธิผลของงานบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เห็นความสำคัญของกระบวนการวิจัยและพัฒนาระบบงานวิชาการ ระบบบริหาร และงานสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาวิจัยงานวิจัยสถาบันของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคคลากรทางการศึกษาวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติงานตามภาระกิจเขตพื้นที่ 3. เพื่อศึกษาวิจัยโครงการฝึกอบรมครูการศึกษาปฐมวัยด้านการประเมินพัฒนาการ 4. เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาให้ใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิจัยและรูปแบบการปฏิบัติที่ดี “ฟอรั่มครูประจวบฯ 2019”
ป้าหมายเชิงคุณภาพ : 1. สพป.ปข.1 มีรายงานการวิจัยสถาบันระดับคุณภาพดีมาก จำนวน 2 เรื่อง 2. บุคลากรระดับพื้นที่และระดับโรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริมการวิจัยการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีรายงานการวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนา ภาระงานและผู้เรียนได้ 3. รายงานศึกษาวิจัยโครงการฝึกอบรมครูการศึกษาปฐมวัยด้านการประเมินพัฒนาการ 4. ผู้เข้าร่วมเวทีวิชาการ“ฟอรั่มครูประจวบฯ” เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิจัยและรูปแบบการปฏิบัติที่ดี มีแนวทางในการพัฒนางานยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียน
เป้าหมายเชิงปริมาณ : 1. ดำเนินการศึกษาวิจัยสถาบัน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 2 เรื่อง โดยประชุมแต่งตั้งคณะทำงานจำนวน 25 คน ประชุมปฏิบัติการเขียน วิจัย จำนวน 4 ครั้ง รวม 7 วัน 2. จัดประชุมปฏิบัติการวิจัยการปฏิบัติงานในหน้าที่ จำนวน 2 ระยะ ผู้เข้าร่วมประชุม รวม 15 คน ระยะละ 2 วัน 3. ดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการฝึกอบรมครูการศึกษาปฐมวัยด้านการประเมินพัฒนาการอบรม เชิงปฏิบัติการครูการศึกษาปฐมวัยด้านการประเมินพัฒนาการ 3 วัน จำนวน 40 คน และเขียนสรุปรายงานจำนวน 2 วัน คณะทำงาน 10 คน 4. จัดเวทีวิชาการ “ฟอรั่มครูประจวบฯ” เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิจัยและรูปแบบการปฏิบัติที่ดี จำนวน 1 วัน ผู้เข้าร่วม 150 คน
งบประมาณทั้งหมด : 118,650
ใช้ไป :
คงเหลือ :
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ - รายงานวิจัย - บุคลากรเข้าร่วมการวิจัยการปฏิบัติงานในหน้าที่ - จำนวนผู้เข้าร่วมเวทีวิชาการ เชิงคุณภาพ - รายงานวิจัยและพัฒนามีคุณภาพระดับดีขึ้นไป - บุคลากรเข้าร่วมการวิจัยการปฏิบัติงานในหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนางานวิจัยในหน้าที่ ระดับดี - บุคลากรที่ร่วมกิจกรรมเวทีวิชาการมีความรู้ความเข้าใจในการวิจัยและพัฒนา และมีความพึงพอใจในระดับมาก
ผลการดำเนินงาน :
ผลจากการดำเนินงาน : บรรลุตามวัตถุประสงค์ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
      เพราะ
  : บรรลุตามเป้าหมาย ไม่บรรลุตามเป้าหมาย
        เพราะ
  : สำเร็จตามตัวชี้วัด ไม่สำเร็จ
        เพราะ
ปัญหา/อุปสรรค :
ข้อเสนอแนะ :
บันทึกโดย : นางพรรณทิพา ชูชื่น

เอกสาร
       
รูปภาพ


รูปภาพประกอบ
รูปภาพประกอบ
รูปภาพประกอบ
รูปภาพประกอบ