สพป ปข 1
หน้าหลักหน้าหลัก    เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ      ผู้ใช้งาน:บุคคลทั่วไป

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ : นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา     พิมพ์โครงการ
ปีงบประมาน
: 2562
แผนงาน
:
กลยุทธ/ยุทธศาสตร์/นโยบาย ที่ : 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ : 04-กลุ่มนิเทศติดตามและประเมิลผล
ผู้รับผิดชอบ 1. : นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์
2.
3.
4.
ระยะเวลา : วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 3
แหล่งงบประมาณ : งบกลางงบ สพฐ.อื่นๆ ระบุ 
หลักการและเหตุผล : กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโนบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกมิติ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็น พลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (Career Education) การพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำ Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะมุ่งส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีหลักการสำคัญอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการ มีจุดมุ่งหมายชัดเจน เป็นประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการปรับเปลี่ยนบทบาทผู้นิเทศให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการจัดการศึกษาในปัจจุบัน โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานการศึกษาที่จะนำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม จึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการนิเทศการศึกษา ซึ่งเป็นการสนับสนุนและช่วยให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุผล สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และระดับสถานศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการจัดการศึกษาปฐมวัยให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อนิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสังกัดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2. เพื่อพัฒนา/สร้างรูปแบบการนิเทศ ติดตามของศึกษานิเทศก์และส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 3. เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพ 4. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ การจัดการศึกษาปฐมวัยให้ได้คุณภาพ
ป้าหมายเชิงคุณภาพ : 1. มีแผนปฏิบัติการนิเทศ รูปแบบการนิเทศของศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่มีประสิทธิภาพ ใช้เป็นเครื่องมือในการนิเทศร่วมกัน 2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้รับการนิเทศและนำไปใช้ในการ บริหาร และการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
เป้าหมายเชิงปริมาณ : 1. จัดประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อวางแผนการนิเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานโดยใช้กระบวนการ PLC เดือนละ 1 ครั้ง 2. จัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ เครื่องมือนิเทศ รูปแบบการนิเทศของศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 15 ชุด 3. นิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสังกัด จำนวน 120 โรงเรียน ๆ ละอย่างน้อย 2 ครั้ง/ภาคเรียน 4. เผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรมดีเด่น วิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Pactices) ด้านการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน การบริหารจัดการของสถานศึกษาและ บุคลากรทางการศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาปฐมวัยและการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ในรูปแบบจดหมายข่าว (Supervisor News) บทความทางวิชาการ สื่อนิเทศออนไลน์ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และการนำผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่สู่สาธารณชน
งบประมาณทั้งหมด : 91,730
ใช้ไป :
คงเหลือ :
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศจากศึกษานิเทศก์ เชิงคุณภาพ ผู้บริหาร ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจนำความรู้ในการนิเทศไปบริหารงานนิเทศภายในและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงาน : บูรณาการกับโครงการนิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 กิจกรรม โดย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นิเทศแบบบูรณาการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ใช้คู่มือนิเทศเป็นการนิเทศ โรงเรียนในสังกัด จำนวน 120 โรงเรียน อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 ครั้งมีการเผยแพร่งานนิเทศในรูปแบบจดหมายข่าว(Supervisor News) บทความทางวิชาการสื่อนิเทศออนไลน์ เว็บไซต์ Facebook Line
ผลจากการดำเนินงาน : บรรลุตามวัตถุประสงค์ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
      เพราะ
  : บรรลุตามเป้าหมาย ไม่บรรลุตามเป้าหมาย
        เพราะ
  : สำเร็จตามตัวชี้วัด ไม่สำเร็จ
        เพราะ
ปัญหา/อุปสรรค : ได้รับงบประมาณจาก สพฐ.ล่าช้า ทำให้ดำเนินการได้ไม่ครบทุกโรงเรียน
ข้อเสนอแนะ : สพฐ.ควรจัดสรรงบประมาณให้แต่ต้นปีงบประมาณ
บันทึกโดย : นางพรรณทิพา ชูชื่น

เอกสาร
       
รูปภาพ