สพป ปข 1
หน้าหลักหน้าหลัก    เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ      ผู้ใช้งาน:บุคคลทั่วไป

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ : ประชุมสัมมนาผู้บริหารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน     พิมพ์โครงการ
ปีงบประมาน
: 2562
แผนงาน
:
กลยุทธ/ยุทธศาสตร์/นโยบาย ที่ : 3 การพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ : 04-กลุ่มนิเทศติดตามและประเมิลผล
ผู้รับผิดชอบ 1. : นายขจรเกียรติ เครือประดับ
2.
3.
4.
ระยะเวลา : เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
แหล่งงบประมาณ : งบกลางงบ สพฐ.อื่นๆ ระบุ 
หลักการและเหตุผล : พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ตลอดจนมีเป้าหมายให้ผู้เรียน เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข มุ่งเน้นให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด และมาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข แนวคิดในการพัฒนาประเทศได้อาศัยหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ มุ่งให้ประชาชนพึ่งตนเอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศดังกล่าว จะต้องได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ยังเยาว์วัยจึงประสบผลสำเร็จ กิจกรรมสหกรณ์หรืออุดมการณ์สหกรณ์เป็นความร่วมมือกันของสมาชิก ในอันที่จะพัฒนาชีวิตและกลุ่มให้มีความเข็มแข็งเศรษฐกิจ พึ่งพาตนเองได้ และดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสหกรณ์โดยการปฏิบัติจริงในโรงเรียน นอกจากจะเป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้ระบบสหกรณ์แล้ว ยังช่วยส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และฐานะทางเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วย เนื่องจากจะส่งผลให้ ผู้เรียนได้มีความรับผิดชอบ มีนิสัยไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักการประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนให้เกิดความเข้มแข็ง และส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง ผู้บริหารโรงเรียนจำเป็นที่จะต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ และการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนได้ครบทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ และการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 2 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ตามบริบทของโรงเรียน
ป้าหมายเชิงคุณภาพ : 1 ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบสหกรณ์ และการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน และมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม ประชุมสัมมนา อยู่ในระดับมากเป็นอย่างน้อย 2 ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทุกคน สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์โรงเรียนได้ตามความเหมาะสม
เป้าหมายเชิงปริมาณ : จัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 120 คน ระยะเวลา 1 วัน
งบประมาณทั้งหมด : 21,500
ใช้ไป :
คงเหลือ :
ตัวชี้วัด : 1. ผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 2. ผลการดำเนินงานของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
ผลการดำเนินงาน : ไม่ได้ดำเนินการ
ผลจากการดำเนินงาน : บรรลุตามวัตถุประสงค์ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
      เพราะ
  : บรรลุตามเป้าหมาย ไม่บรรลุตามเป้าหมาย
        เพราะ
  : สำเร็จตามตัวชี้วัด ไม่สำเร็จ
        เพราะ
ปัญหา/อุปสรรค : ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.
ข้อเสนอแนะ : สพฐ.ควรจัดสรรงบประมาณ ในการดำเนินงาน
บันทึกโดย : นางพรรณทิพา ชูชื่น

เอกสาร
       
รูปภาพ