สพป ปข 1
หน้าหลักหน้าหลัก    เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ      ผู้ใช้งาน:บุคคลทั่วไป

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1     พิมพ์โครงการ
ปีงบประมาน
: 2562
แผนงาน
:
กลยุทธ/ยุทธศาสตร์/นโยบาย ที่ : 3 การพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ : 06-กลุ่มบริหารการเงินและสินทรั
ผู้รับผิดชอบ 1. : นางพัชรี อนรรฆเมธี
2.
3.
4.
ระยะเวลา : ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562
แหล่งงบประมาณ : งบกลางงบ สพฐ.อื่นๆ ระบุ 
หลักการและเหตุผล : ด้วยกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ซึ่งในระยะที่ 3 ได้พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร ประกอบด้วยระบบข้อมูลสินค้า (Electronic Catalog : e-catalog) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลรายละเอียดสินค้า บริการ งานจ้าง ของผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Maket : e-market) สำหรับการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐาน ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการจัดซื้อสินค้าหรืองานจ้างที่กำหนดไว้ในระบบ e-catalog และระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะหรือเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในระบบ e-catalog ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุและทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีความพร้อมและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน จึงต้องเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การปฏิบัติงานและการบริหารงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดเป็นอย่างถูกต้อง เกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ ทุกหน่วยงานในสังกัดสามารถปฏิบัติงานและบริหารงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีหลักเกณฑ์และเป็นระบบ รวมทั้งสามารถนำเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ และสามารถนำไปสู่การสร้างมาตรฐานวิชาชีพให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ทีอำนาจด้านพัสดุของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้มีมาตรฐานต่อไป จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ระยะที่ 3 ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการ ด้านการพัสดุภาครัฐ 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีต้นแบบในการประมูลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ครบกระบวนและเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์ให้มีการจัดหาพัสดุไว้ใช้ในราชการด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ประหยัด เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติ และการบริหารจัดการในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจด้านพัสดุให้ตระหนักถึงความซื่อสัตย์ สุจริต
ป้าหมายเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เป้าหมายเชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุของโรงเรียนในสังกัดและเจ้าหน้าที่พัสดุ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 130 คน
งบประมาณทั้งหมด : 25,500
ใช้ไป :
คงเหลือ :
ตัวชี้วัด : 1.โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ได้อย่างถูกต้อง 2.โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ผลการดำเนินงาน : ไม่ได้ดำเนินการ
ผลจากการดำเนินงาน : บรรลุตามวัตถุประสงค์ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
      เพราะ
  : บรรลุตามเป้าหมาย ไม่บรรลุตามเป้าหมาย
        เพราะ
  : สำเร็จตามตัวชี้วัด ไม่สำเร็จ
        เพราะ
ปัญหา/อุปสรรค : ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.
ข้อเสนอแนะ : สพฐ.ควรจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการ
บันทึกโดย : นางพรรณทิพา ชูชื่น

เอกสาร
       
รูปภาพ