สพป ปข 1
หน้าหลักหน้าหลัก    เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ      ผู้ใช้งาน:บุคคลทั่วไป

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ : การประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศของโรงเรียน ประจำปี 2562      พิมพ์โครงการ
ปีงบประมาน
: 2562
แผนงาน
:
กลยุทธ/ยุทธศาสตร์/นโยบาย ที่ : ๓ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ : 03-กลุ่มนโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบ 1. : นางสาวผ่องศรี นิ่มน้อม
2. นายไพบูลย์ แสงประเสริฐ
3.
4.
ระยะเวลา :
แหล่งงบประมาณ : งบกลางงบ สพฐ.อื่นๆ ระบุ ไม่ใช้งบประมาณ
หลักการและเหตุผล : ข้อมูลสารสนเทศ เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกแบบ จัดทำระบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำหรับใช้เพื่อการบริหารจัดการ การจัดทำข้อมูลสถิติ และเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้ 1) การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่มีอยู่จริงในโรงเรียนตลอดปีการศึกษา โดยทำการปรับปรุงจำนวน 3 ครั้ง คือ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน) ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน) และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม) 2) การจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-Obec) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ในโรงเรียน จำนวน 76 รายการ จำแนกประเภทได้ 4 ประเภท คือ ครุภัณฑ์สำนักงานโรงเรียน ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ งานบ้านและงานครัว และครุภัณฑ์ยานพาหนะ 3) การจัดเก็บข้อมูลอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (B-Obec) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล สิ่งก่อสร้างของโรงเรียน โดยกำหนดรูปแบบ ประเภท แผนผัง ตลอดจนภาพถ่ายของสิ่งก่อสร้าง 4) การจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการศึกษาประกอบด้วย 4.1) ข้อมูลด้านเทคโนโลยีในโรงเรียน 4.2) ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (Education For All : EFA) 4.3) ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโรงเรียน จากการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านมา พบว่า โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ ทำให้บุคลากร ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดทำข้อมูล ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง การยืนยันข้อมูลของโรงเรียนล่าช้ากว่าระยะเวลา ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เห็นถึงปัญหาและความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการการประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศของโรงเรียน ประจำปี 2562 ขึ้น
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลทุกโปรแกรม 2 เพื่อให้การยืนยันข้อมูลแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด 3 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศของโรงเรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 4 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านระบบข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรในสังกัด
ป้าหมายเชิงคุณภาพ : สถิติข้อมูลของโรงเรียนมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้บริหารจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายเชิงปริมาณ : 1 จัดการประชุมทางไกล (VDO Conference) ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) จำนวน 1 ครั้ง 2 จัดการประชุมทางไกล (VDO Conference) การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารการศึกษา จำนวน 1 ครั้ง 3 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 120 โรง สามารถยืนยันข้อมูลแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
งบประมาณทั้งหมด : ไม่ใช้งบประมาณ
ใช้ไป :
คงเหลือ :
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ยืนยันข้อมูล แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน : จัดอบรมบุคลากรในสังกัด จำนวน 2 รุ่นจำนวน 147 คน ระหว่างวันที่ 29-3029-30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ตะนาวศรี สพป.ประจวบฯ 1 เพื่อให้จำนวนนักเรียนในระบบ DMC ตรงกับความเป็นจริง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการจัดเก็บข้อมูลทุกโปรแกรม และให้มีการยืนยันข้อมูลแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดตรงกับความเป็นจริง เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลทุกโปรแกรม และให้มีการยืนยันข้อมูลให้ แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
ผลจากการดำเนินงาน : บรรลุตามวัตถุประสงค์ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
      เพราะ
  : บรรลุตามเป้าหมาย ไม่บรรลุตามเป้าหมาย
        เพราะ
  : สำเร็จตามตัวชี้วัด ไม่สำเร็จ
        เพราะ
ปัญหา/อุปสรรค :
ข้อเสนอแนะ :
บันทึกโดย : นางพรรณทิพา ชูชื่น

เอกสาร
       
รูปภาพ