สพป ปข 1
หน้าหลักหน้าหลัก    เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ      ผู้ใช้งาน:บุคคลทั่วไป

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ : ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา     พิมพ์โครงการ
ปีงบประมาน
: 2562
แผนงาน
:
กลยุทธ/ยุทธศาสตร์/นโยบาย ที่ : 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ : 04-กลุ่มนิเทศติดตามและประเมิลผล
ผู้รับผิดชอบ 1. : นางสาวนันทกา สุจินพรัหม
2.
3.
4.
ระยะเวลา : วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 30 เดือ
แหล่งงบประมาณ : งบกลางงบ สพฐ.อื่นๆ ระบุ 
หลักการและเหตุผล : การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 หมวด 1 มาตรา 20 ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และประเมินผลการบริหารและดำเนินการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก ดังนั้น เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานบริหารการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงต้องจัดประชุมเพื่อทราบความก้าวหน้าการจัดการศึกษา ตลอดจนพิจารณาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพเกิดประสิทธิผล วางแผนการติดตาม ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาการบริหารงานทั้ง 4 งาน การดำเนินงานตามนโยบาย “ทุกคนต้องมีวินัย” และการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 3. เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ป้าหมายเชิงคุณภาพ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป 2. โรงเรียนร้อยละ 80 มีผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป
เป้าหมายเชิงปริมาณ : 1. เอกสารข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการที่มีคุณภาพ จำนวน 20 เล่ม 2. จัดประชุม ก.ต.ป.น. จำนวน 3 ครั้งต่อปี 3. จัดทำเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 4. ติดตามการจัดการศึกษา 4.1) โรงเรียน จำนวน 120 โรงเรียน โดย ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น. 4.2) ประเมินเขตพื้นที่การศึกษา 5. เอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่ อย่างละ 30 เล่ม รวม 60 เล่ม
งบประมาณทั้งหมด : 58,690
ใช้ไป :
คงเหลือ :
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 1. จำนวนครั้งของการประชุม ก.ต.ป.น.และการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา การบริหารงาน ทั้ง 4 งาน ของเขตพื้นที่ 2. จำนวนโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาจาก ก.ต.ป.น. เชิงคุณภาพ 1. ระดับคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน สพป.ปข.1 2. ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลการบริหารทั้ง 4 งานและงานตามนโยบายอยู่ในระดับคุณภาพดี
ผลการดำเนินงาน : ไม่ได้ดำเนินการ
ผลจากการดำเนินงาน : บรรลุตามวัตถุประสงค์ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
      เพราะ
  : บรรลุตามเป้าหมาย ไม่บรรลุตามเป้าหมาย
        เพราะ
  : สำเร็จตามตัวชี้วัด ไม่สำเร็จ
        เพราะ
ปัญหา/อุปสรรค : ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.
ข้อเสนอแนะ : สพฐ.ควรจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการ
บันทึกโดย : นางพรรณทิพา ชูชื่น

เอกสาร
       
รูปภาพ