สพป ปข 1
หน้าหลักหน้าหลัก    เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ      ผู้ใช้งาน:บุคคลทั่วไป ค้นหา :
ที่ โครงการ ปี งปม. ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด พิมพ์
1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565 2565 นางรัชนี ปานแดง รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
2 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีงบประมาณ 2565 2565 นางนิตยา วิชนา รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
3 การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2565 2565 นางรัชนี ปานแดง รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
4 ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเครือข่ายทางวิชาการ 2565 นายชนินทร์  ทับเปลี่ยน รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
5 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2565 2565 นางหริณญา รุ่งแจ้ง รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
6 การประเมินผลคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2565 นายจุมพลภัทร์   ไชยสัตย์ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
7 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบเพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 2565 นางสาวกรวิกา พงศาปาน รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
8 การประชุมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2565 นางเรวดี  บุตรเล็ก   รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
9 ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 2565 นางวัลญา  กลิ่นนิรัญ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
10 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา 2565 นางสาวพัทร์สิตา  ภูมิพฤก รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
11 นิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2565 นางสุประวีณ์  เอกมณีโรจน์ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
12 การจัดงานมหกรรมวิชาการ ประกวดรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 2565 นางสุประวีณ์  เอกมณีโรจน์ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
13 อบรมปฏิบัติการ และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ สู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 2565 นางบุญเรียม  แก้วดี รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
14 ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 2565 นางสาวกรวิกา  พงศาปาน รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
15 ติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน และนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2564 2565 นางบังอร  ครุฑไชยันต์ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
16 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 2565 นางณชสร นิลทวี รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
17 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2565 นางรัชนก  อยู่หนุน รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
18 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 2565 นางหริณญา  รุ่งแจ้ง รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
19 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนและการบันทึกผลการเรียนตามโปรแกรม SchoolMIS 2565 นายจุมพลภัทร์   ไชยสัตย์ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
20 การบริหารอัตรากำลัง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2565 นางสาวชนานันท์  จิตรโสภา รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
21 การพัฒนาการสร้างและใช้สื่อดิจิทัลสนับสนุนการเรียนการสอนพื่อการเรียนรู้ 2565 นางสาวมิตรสินีย์  สมบูรณ์ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์