สพป ปข 1
หน้าหลักหน้าหลัก    เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ      ผู้ใช้งาน:บุคคลทั่วไป ค้นหา :
ที่ โครงการ ปี งปม. ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด พิมพ์
1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อความมั่นคงของสังคม 2561 นายขจรเกียรติ เครือประดับ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
2 สร้างความแข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน 2561 นางรัชนก อยู่หนุน รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
3 พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยรูปแบบโรงเรียนสามภาษา(Engling Trilingual Education) 2561 นางสาวฉันทนา พวงเดช รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
4 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 2561 นางหริณญา รุ่งแจ้ง รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
5 โลกกว้างทางการศึกษา :แนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2561 นางรัชนี ปานแดง รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
6 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 2561 นายขจรเกียรติ เครือประดับ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
7 พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ด้านทักษะแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 2561 นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
8 ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้น ป.2,ป.4-5 และม.1-2 2561 นางประไพ เกษแก้ว รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
9 นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ 2561 นางสาวฉันทนา พวงเดช รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
10 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ปีงบประมาณ 2561 2561 นางหริณญา รุ่งแจ้ง รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
11 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2561 นางเรวดี บุตรเล็ก รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
12 การประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2561 นางเรวดี บุตรเล็ก รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
13 เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2561 นางเรวดี บุตรเล็ก รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
14 แข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก 2561 นางชวนฝัน ภูเตศวร รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
15 ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ,วิทยาศาสตร์,และคณิตศาสตร์ นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2561 นางสาวฉันทนา พวงเดช รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
16 ติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันและนักเรียนออกกลางคัน 2561 นางบังอร ครุฑไชยันต์ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
17 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2561 นางณชสร นิลทวี รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
18 พัฒนาศักยภาพและสร้างขวัญ กำลังใจ ผู้รับผิดชอบสหกรณ์โรงเรียน 2561 นายขจรเกียรติ เครือประดับ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
19 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 2561 นางบุญเรียม แก้วดี รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
20 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2561 นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทร รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
21 พัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ(กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ด้านการเงิน และพัสดุ) 2561 นางพัชรี อรรณฆเมธี รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
22 ฝึกอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2561 นางพัชรี อนรรฆเมธี รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
23 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 2561 นายขจรเกียรติ เครือประดับ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
24 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุในสังกัด สพป.ปข.1 2561 นางพัชรี อนรรฆเมธี รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
25 ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารการจัดการศึกษาของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2561 นางเรวดี บุตรเล็ก รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
26 การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2561 นางกนกวรรณ ญาณกิตติ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
27 งานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 2561 นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้า รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
28 พัฒนาการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ โดยใช้โปรแกรม P-Report 2561 นางพรรณทิพา ชูชื่น รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
29 โครงการเฝ้าระวังสถานการณ์เด็กและเยาวชนเนื่องในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2561 2561 นางนิตยา วิชนา รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
30 ส่งเสริมสุขภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2561 นางรัชนี ปานแดง รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
31 ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ 2561 นายขจรเกียรติ เครือประดับ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
32 โครงการค่ายคุณธรรมป้องกันยาเสพติด 2561 นายพีระ รวดเร็ว รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
33 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ (Data Center) 2561 นางกนกวรรณ ญาณกิตติ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
34 เสริมสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน กิจกรรม "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVEING) ปีงบประมาณ 2561 2561 นางนิตยา วิชนา รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
35 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2561 2561 นายขจรเกียรติ เครือประดับ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
36 พัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดทำแผนโครงการและการจัดทำงบประมาณ) 2561 เกตุแก้ว อัตตะ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
37 เสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (กิจกรรมที่ 5 Big Cleaning Day) 2561 นางเรวดี บุตรเล็ก รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
38 ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ 2561 นายขจรเกียรติ เครือประดับ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
39 ประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อเสริมศักยภาพครูเชิดชูครูดีศรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ สมานฉันท์ สร้างสรรค์คุณภาพการศึกษา อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2 2561 นายประเสริฐ ครอบแก้ว ประธานศู รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
40 การพัฒนาสื่อการอ่านออกและเขียนได้ 2561 นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผา รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
41 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนรู้ 2561 นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภศรษฐ์ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
42 โครงการส่งเสริม สนับสนุน การบริหารการจัดการศึกษาของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ของ สพป.ปข.เขต 1 2561 นายจเร พวงเดช รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
43 การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการประเมินแนวใหม่และการพัฒนา ระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งและยั่งยืน 2561 นายไพบูลย์ ลิ้มพัธยาเนตร์ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
44 การศึกษาดูงาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2561 นายชวลิต เกตุแก้ว รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
45 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2561 นางจรี วัชรวงษ์ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
46 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจการประเมินแนวใหม่และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 2561 นายเอกภพ กลำพบุตร รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
47 โครงการบ้านน้ำใจคืนความสุขลูก สพฐ. 2561 นางนิตยา วิชนา รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
48 พัฒนาผลคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) 2561 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
49 พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน และ พัฒนาระบบตรวจสอบภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันการทุจริต 2561 นางสาวนรารัตน์ รักสม รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
50 แข่งขันกีฬาปฐมวัยเด็กเล็กเขาล้านเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๑ 2561 นางพิมลพรรณ วงศ์ทิม รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
51 โครงการพัฒนาบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนชัยเกษม 2561 นายสุรชัย แคลนกระโทก รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
52 โครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 2561 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
53 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2561 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
54 ขยายผลรูปแบบการประเมินและวิธีการประเมินแบบใหม่ 2561 นางณชสร นิลทวี รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
55 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2561 นางณชสร นิลทวี รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
56 การจัดการเรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิก (Infographics) 2561 นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
57 การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 2561 นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
58 การพัฒนาทักษะการสร้างและใช้สื่อการเรียนการสอนแอพพลิเคชันของครูในศตวรรษที่ 21 2561 นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
59 ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ ,วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ นักเรียน สังกัด สพป.ปข.๑ 2561 นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
60 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖1 (งบแลกเป้า) 2561 นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์