สพป ปข 1
หน้าหลักหน้าหลัก    เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ      ผู้ใช้งาน:บุคคลทั่วไป ค้นหา :
ที่ โครงการ ปี งปม. ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด พิมพ์
1 การพัฒนาฐานข้อมูลจำนวนนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 2562 นายไพบูลย์ แสงประเสริฐ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
2 เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 2562 นางรัชนก อยู่หนุน รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
3 การพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยรูปแบบสามภาษา Trilingual Communicative Approach 2562 นางสาวกรวิกา พงศาปาน รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
4 โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 2562 นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทร รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
5 จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 2562 นายขจรเกียรติ เครือประดับ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
6 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับโรงเรียนและการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยใช้ข้อสอบกลาง 2562 นางสาวกรวิกา พงศาปาน รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
7 แข่งขันกีฬานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562 2562 นางชวนฝัน ภูเตศวร รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
8 การบริหารจัดการขยะสู่การเป็นโรงเรียนไร้ถังขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 2562 นางรัชนก อยู่หนุน รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
9 ค่ายอนุรักษ์วัยเยาว์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2562 นายขจรเกียรติ เครือประดับ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
10 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 2562 นางกนกวรรณ ญาณกิตติ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
11 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2562 นายขจรเกียรติ เครือประดับ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
12 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2562 2562 นางหริณญา รุ่งแจ้ง รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
13 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวในสถานศึกษา 2562 นางรัชนี ปานแดง รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
14 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (English Boot Camp) 2562 นางสาวกรวิกา พงศาปาน รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
15 นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2562 นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
16 การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2562 นายขจรเกียรติ เครือประดับ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
17 การประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2562 นางเรวดี บุตรเล็ก รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
18 การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “หลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วย” 2562 นางบุญเรียม แก้วดี รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
19 ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการดนตรี 2562 นายขจรเกียรติ เครือประดับ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
20 ประชุมสัมมนาผู้บริหารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 2562 นายขจรเกียรติ เครือประดับ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
21 นิเทศภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562 2562 นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
22 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2562 นางพัชรี อนรรฆเมธี รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
23 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะสูงขึ้น 2562 นางนิรชา ศรีพลอย รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
24 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ระดับอำเภอและระดับกลุ่มโรงเรียน 2562 นางเรวดี บุตรเล็ก รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
25 การประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศของโรงเรียน ประจำปี 2562 2562 นางสาวผ่องศรี นิ่มน้อม รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
26 ติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน และนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561 2562 นางบังอร ครุฑไชยันต์ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
27 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบใหม่ NEW DLTV ปี 2562 2562 นางสาวจอมขวัญ สมบูรณ์ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
28 เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2562 นางเรวดี บุตรเล็ก รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
29 โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันการทุจริต 2562 นางสาวนรารัตน์ รักสม รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
30 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2562 นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทร รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
31 เสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 2562 นางเรวดี บุตรเล็ก รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
32 การพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ 2562 นางวัลญา กลิ่นนิรัญ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
33 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2562 นางเรวดี บุตรเล็ก รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
34 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 2562 นางสาวนันทกา สุจินพรัหม รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
35 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการส่งเสริม “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)” 2562 นางสาวนันทกา สุจินพรัหม รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
36 พัฒนาการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2562 นายไพรัช มณีโชติ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
37 พัฒนาการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริการการจัดการศึกษาด้วยระบบอินเทอร์เน็ต 2562 นางกนกวรรณ ญาณกิตติ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
38 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม “พบพระ พบธรรม นำชีวิต” และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ “ผู้ทรงคุณค่า” ประจำปี พ.ศ. 2562 2562 นางบุญเรียม แก้วดี รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
39 พัฒนาสมรรถนะ เพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างประสบการณ์บุคลากรทางการศึกษา 2562 นางบุญเรียม แก้วดี รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
40 พัฒนาสมรรถนะ เพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษา 2562 นางบุญเรียม แก้วดี รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
41 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2562 นางณชสร นิลทวี รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
42 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2562 นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
43 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ด้านวิทยาการคำนวณ“Coding & Computing Science” 2562 นางสาวจอมขวัญ สมบูรณ์ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
44 ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักสังกัดงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2562 2562 นางสาวกรวิกา พงศาปาน รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
45 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (กิจกรรมประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการเข ตพื้นที่การศึกษาและประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 2562 นางเรวดี บุตรเล็ก รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
46 การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำนักกงานเขตพื้นที่การศึกษา (กิจกรรมที่ 2) การประชุมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 2562 นางเรวดี บุตรเล็ก รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์