สพป ปข 1
หน้าหลักหน้าหลัก    เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ      ผู้ใช้งาน:บุคคลทั่วไป ค้นหา :
ที่ โครงการ ปี งปม. ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด พิมพ์
1 อบรมการป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยด้านโทรคมนาคมและทางไซเบอร์ 2564 นายไพบูลย์ แสงประเสริฐ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
2 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2564 2564 นางหริณญา รุ่งแจ้ง รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
3 การวัดและประเมินผลระดับโรงเรียนโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี เพื่อการประเมินคุณภาพผู้เรียน 2564 นางสาวอาภัสรา คนงาน รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
4 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2564 นางสาวอาภัสรา คนงาน รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
5 ติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน และนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563 2564 นางบังอร ครุฑไชยัณฑ์ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
6 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 และการสำมะโนประชากรวัยเรียน 2564 นางบังอร ครุฑไชยัณฑ์ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
7 อบรมผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูให้มีความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2564 นายณัฐวุฒิ วัฒนอุดม รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
8 การบริหารจัดการพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2564 นางดารณี พราหมณ์สำราญ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
9 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีงบประมาณ 2564 2564 นางนิตยา วิชนา รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
10 อบรมการจัดทำราคากลาง การควบคุมงาน และการตรวจรับงาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2564 นางพัชรี อนรรฆเมธี รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
11 การส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 2564 นางณชสร นิลทวี รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
12 เปิดโลกทางการศึกษาและอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2564 นางสาวจิราภรณ์ หมายเมฆ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
13 นิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2564 นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
14 สร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะและความรู้ในการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2564 นางเรวดี บุตรเล็ก และนางพันธน รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
15 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2564 นางรัชนก อยู่หนุน รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
16 ติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2564 นางสาวพัทร์สิตา ภูมิพฤก รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
17 พัฒนาการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2564 ผอ.สพป.ปข.1 รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
18 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 2564 นางสาวพัทร์สิตา ภูมิพฤก รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
19 ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 2564 นางวัลญา กลิ่นนิรัญ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
20 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 2564 ว่าที่ร้อยตรีอรรถวัฒน์ ลิ้มสม รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
21 การประชุมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2564 นางเรวดี บุตรเล็ก รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
22 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี ของผู้บริหารการศึกษา 2564 นางภูวลักณ์ วราวุธวิวัฒน์ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
23 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 2564 นายไพบูลย์ แสงประเสริฐ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
24 การพัฒนาการสร้างและใช้สื่อดิจิทัลสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ 2564 นางสาวมิตรสินีย์ สมบูรณ์ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
25 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบเพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 2564 นางสาวกรวิกา พงศาปาน รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
26 การพัฒนาการประเมินพัฒนาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 2564 นางหริณญา รุ่งแจ้ง รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
27 พัฒนาทักษะครูดนตรีไทย 2564 นางสาวพัทร์สิตา ภูมิพฤก รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
28 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ “ครูผู้ช่วย” 2564 นางบุญเรียม แก้วดี รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
29 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2564 นางสาวมิตรสินีย์ สมบูรณ์ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
30 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาที่สาม (ภาษาเมียนมาร์/พม่า) 2564 นางสาวกรวิกา พงศาปาน รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
31 ยกระดับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาการคำนวณ “Coding & Computing Science” 2564 นายธีระศักดิ์ ไชยสัตย์ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์
32 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนและการบันทึกผลการเรียนตามโปรแกรม School MIS 2564 นายธีระศักดิ์ ไชยสัตย์ รายละเอียด/แก้ไข พิมพ์