แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โครงการ : การบริหารจัดการขยะสู่การเป็นโรงเรียนไร้ถังขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
สนองกลยุทธ/ยุทธศาสตร์/นโยบาย ที่ : 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ปีงบประมาน
: 2562
แผนงาน
:
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 05-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางรัชนก อยู่หนุน
ระยะเวลา : มกราคม – กันยายน 2562
งบประมาณได้รับมาจาก : งบกลาง
หลักการและเหตุผล
         ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาสำคัญทั้งในระดับชุมชน และระดับประเทศ สาเหตุเนื่องมาจากประชากร ในประเทศมีจำนวนมากขึ้น ชุมชนเพิ่มขึ้น สถานประกอบการต่าง ๆ มีมากขึ้น และสิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ขยะ มีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย การจัดการขยะไม่สมดุลกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนขยะในแต่ละวันจะมีขยะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนนับร้อยล้านตัน แต่เราสามารถจัดการขยะได้เพียงวันละไม่กี่สิบตันเท่านั้น (กรมการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ทำให้มีขยะที่เหลือตกค้างรอการกำจัดอยู่เป็นจำนวนมาก แม้รัฐบาลจะมีพื้นที่ ที่จัดไว้เพื่อรองรับขยะแต่ไม่เพียงพอกับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างปัญหาเป็นอย่างมากทั้งทางด้านทัศนะวิสัย กลิ่น ความสะอาด ซึ่งเกิดจากปัญหาขยะล้นเมือง นับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่และนับวันยิ่ง ทวีความรุนแรงขึ้น เช่น ปัญหาจากการเผาป่า ปัญหา จากการทิ้งขยะไม่ถูกที่ ถูกทาง เป็นต้น ประกอบกับมีคนขาดจิตสำนึกต่อส่วนรวม ผลที่ตามมาคือก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สะสมมานาน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชน บ้านเมือง และประเทศชาติ รัฐบาลได้เห็นความสำคัญในปัญหาดังกล่าว จึงกำหนดให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตั้งเป้าหมายภายในปี 2562 จะเป็น “ปีแห่งการปฏิบัติโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่งต้องไร้ขยะ” ซึ่งทุกโรงเรียนจะต้องนำสู่การปฏิบัติ ที่เป็นไป ตามบริบทของโรงเรียน และผลลัพธ์ต้องเกิดที่ตัวเด็ก ๆ ได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการคัดแยกขยะ โดยอาจเริ่มจากภายในโรงเรียนก่อน เมื่อนักเรียนรู้จักคัดแยกขยะ และทิ้งให้เป็นที่เป็นที่ทางแล้วจะทำให้โรงเรียน ดูสะอาดมีบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ และเมื่อเริ่มต้นจากในโรงเรียนได้ผลดีแล้วจะสามารถขยายผลไปยังครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติต่อไปได้ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการขยะสู่การเป็นโรงเรียนไร้ถังขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
        2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธี และมีจิตสำนึก ตระหนักถึงปัญหา เรื่องผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อม 2.2 เพื่อขยายผลความรู้ด้านการจัดการขยะ ลดใช้พลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สู่การปฏิบัติ ในสถานศึกษา และ ชุมชน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
        1 ทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้บริหารการจัดการขยะสู่การเป็นโรงเรียนไร้ถัง การลดใช้พลังงาน และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในสถานศึกษา 2 ร้อยละ 100 ของครูและนักเรียนดำเนินการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาอย่างครบวงจร และสามารถนำประสบการณ์ไป ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งผลดีต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
        1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกโรงเรียนในสังกัดบริหารจัดการขยะ ลดใช้พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นโรงเรียนปลอด ขยะสู่การเป็นโรงเรียนไร้ถังขยะ 2 ร่วมเป็นคณะทำงานโครงการลดปริมาณขยะ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ และของเสียอันตรายของ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนไร้ถังขยะ ประจำปี 2561 จำนวน 30 โรงเรียน ร่วมเป็นพี่เลี้ยงการดำเนินงาน โรงเรียนไร้ถังขยะของโรงเรียนในสังกัด ประจำปี 2562 4 นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง
งบประมาณทั้งหมด : ไม่ใช้งบประมาณ     บาท
ใช้ไป :     บาท
คงเหลือ :     บาท
ตัวชี้วัด
        เชิงปริมาณ 1. จำนวนโรงเรียนที่ดำเนินการด้านบริหารจัดการขยะ ลดใช้พลังงาน และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2. จำนวนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนไร้ถังขยะ ประจำปี 2561 3. จำนวนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนไร้ถังขยะ ประจำปี 2562 เชิงคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดขยะ และพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบโรงเรียนไร้ถัง
ผลการดำเนินงาน
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้นำนโยบายบริหารและจัดการขยะของรัฐบาล และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงสู่การปฏิบัติ และร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยให้สถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลดขยะ เพื่อสร้างวินัยและจิตสำนึกให้นักเรียนคัดแยกขยะและรู้จักใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัลโรงเรียนไร้ถัง ชนะเลิศระดับประเทศ และโรงเรียน จำนวน 13 โรงเรียน ได้รับรางวัลโรงเรียนไร้ถังระดับจังหวัด จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ ระดับภาค และโรงเรียน จำนวน 38 โรงเรียน ได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ ระดับจังหวัด
ผลสำเร็จจากการดำเนินงาน : บรรลุตามวัตถุประสงค์
  : บรรลุตามเป้าหมาย
  : สำเร็จตามตัวชี้วัด
ปัญหา/อุปสรรค
        
ข้อเสนอแนะ
        
ภาพประกอบ