แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โครงการ : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
สนองกลยุทธ/ยุทธศาสตร์/นโยบาย ที่ : 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ปีงบประมาน
: 2562
แผนงาน
:
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 03-กลุ่มนโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางกนกวรรณ ญาณกิตติ
: นางเกตุแก้ว อัตตะ
ระยะเวลา : 1 เดือน ตุลาคม พ. ศ. 2561 ถึง วันที่ 30 เดือน กั
งบประมาณได้รับมาจาก : งบกลาง
หลักการและเหตุผล
         จากการที่รัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ. ศ. 2560 - 2579) ในการบริหารประเทศเพื่อให้ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนา คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ เศรษฐกิจ โดยการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค เท่าเทียมกันทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา มีภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ. ศ. 2560 – 2579) สู่การบริหารจัดการศึกษาระดับเขตพื้นที่ สถานศึกษา ครู บุคลการทางการศึกษา และนักเรียน
วัตถุประสงค์
        1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในวัตถุประสงค์ แนวทางการการบริหารจัดการประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ให้กับ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในสถานศึกษาสังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ทุกคนและสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 2. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดนำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ไปกำหนดเป็นนโยบายการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาควบคู่ ไปกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
         1. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ทุกคน สามารถนำความรู้จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ. ศ. 2560 – 2579) ไปใช้ในการบริหารจัดการงานในหน้าที่ การดำรงชีวิต อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุข 2. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสามารถนำความรู้จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ. ศ. 2560 – 2579) ไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพในทุกระดับ และการดำรงชีวิต อย่างมีความสุข
เป้าหมายเชิงปริมาณ
         1. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ทุกคน ได้รับความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ. ศ. 2560 – 2579) 2. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจำนวน 120 แห่ง ทุกคน ได้รับความรู้ความเข้าใจยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 –2579)
งบประมาณทั้งหมด :     บาท
ใช้ไป :     บาท
คงเหลือ : 0     บาท
ตัวชี้วัด
         1. ร้อยละของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ. ศ. 2560-2579) 2. ร้อยละของหน่วยงานการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดนำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ไปกำหนดเป็นนโยบายบริหารจัดการศึกษา
ผลการดำเนินงาน
         สพป.ปข.๑ ดำเนินการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ โดยเผยแพร่นโยบาย/แนวทาง ให้ หน่วยงานภายใน สพป.ปข.๑ และสถานศึกษาในสังกัด ได้ทราบเพื่อเป็นทิศทางการดำเนินงานหรือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายต่าง ๆ โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สพป.ปข.๑ PCK1.go.th ๑) สพป.ปข.๑ โดยกลุ่มนโยบายและแผน จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อเป็นทิศทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย สพฐ. และวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ สพป.ปข.๑ ๒) การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๓) แผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๔) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ผลสำเร็จจากการดำเนินงาน : บรรลุตามวัตถุประสงค์
  : บรรลุตามเป้าหมาย
  : สำเร็จตามตัวชี้วัด
ปัญหา/อุปสรรค
        ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
        -