แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โครงการ : ประชุมสัมมนาผู้บริหารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
สนองกลยุทธ/ยุทธศาสตร์/นโยบาย ที่ : 3 การพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ปีงบประมาน
: 2562
แผนงาน
:
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 04-กลุ่มนิเทศติดตามและประเมิลผล
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายขจรเกียรติ เครือประดับ
ระยะเวลา : เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
งบประมาณได้รับมาจาก : งบกลาง
หลักการและเหตุผล
         พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ตลอดจนมีเป้าหมายให้ผู้เรียน เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข มุ่งเน้นให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด และมาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข แนวคิดในการพัฒนาประเทศได้อาศัยหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ มุ่งให้ประชาชนพึ่งตนเอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศดังกล่าว จะต้องได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ยังเยาว์วัยจึงประสบผลสำเร็จ กิจกรรมสหกรณ์หรืออุดมการณ์สหกรณ์เป็นความร่วมมือกันของสมาชิก ในอันที่จะพัฒนาชีวิตและกลุ่มให้มีความเข็มแข็งเศรษฐกิจ พึ่งพาตนเองได้ และดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสหกรณ์โดยการปฏิบัติจริงในโรงเรียน นอกจากจะเป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้ระบบสหกรณ์แล้ว ยังช่วยส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และฐานะทางเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วย เนื่องจากจะส่งผลให้ ผู้เรียนได้มีความรับผิดชอบ มีนิสัยไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักการประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนให้เกิดความเข้มแข็ง และส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง ผู้บริหารโรงเรียนจำเป็นที่จะต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ และการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนได้ครบทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
        1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ และการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 2 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ตามบริบทของโรงเรียน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
        1 ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบสหกรณ์ และการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน และมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม ประชุมสัมมนา อยู่ในระดับมากเป็นอย่างน้อย 2 ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทุกคน สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์โรงเรียนได้ตามความเหมาะสม
เป้าหมายเชิงปริมาณ
        จัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 120 คน ระยะเวลา 1 วัน
งบประมาณทั้งหมด : 21,500     บาท
ใช้ไป :     บาท
คงเหลือ :     บาท
ตัวชี้วัด
        1. ผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 2. ผลการดำเนินงานของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
ผลการดำเนินงาน
        ไม่ได้ดำเนินการ
ผลสำเร็จจากการดำเนินงาน : ไม่ระบุ  ผสลำเร็จตามวัตถุประสงค์
  : ไม่บรรลุตามเป้าหมาย  เพราะ  
  : ไม่สำเร็จตามตัวชี้วัด  เพราะ  
ปัญหา/อุปสรรค
        ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.
ข้อเสนอแนะ
        สพฐ.ควรจัดสรรงบประมาณ ในการดำเนินงาน