แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โครงการ : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบใหม่ NEW DLTV ปี 2562
สนองกลยุทธ/ยุทธศาสตร์/นโยบาย ที่ : 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
ปีงบประมาน
: 2562
แผนงาน
:
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 04-กลุ่มนิเทศติดตามและประเมิลผล
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวจอมขวัญ สมบูรณ์
ระยะเวลา : ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
งบประมาณได้รับมาจาก : บูรณาการกับโครงการนิเทศเพือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หลักการและเหตุผล
         การสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดารได้เข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดยมาตรฐานหนึ่งคือนำDigital Technology มาเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการการ เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television หรือ DLTV) เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบทุกชั้นเรียน ครูไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขาดสื่อการเรียนการสอน ซึ่งดำเนินการถ่ายทอดออกอากาศการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการนำเนื้อหาของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มาลงระบบ e-learning เพื่อใช้เผยแพร่แก่โรงเรียนในโครงการที่อยู่ชนบทห่างไกล ขาดแคลนครู ได้ใช้ประโยชน์ในการสอน หรือให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียนแบบ Off-line และเผยแพร่แบบ On-line อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับประชาชนคนไทยทุกคน เป็นการดำเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและสนองพระราชดำริในการที่จะพัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้า และได้จัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ จัดการประชุมทางไกลสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารการศึกษาศึกษานิเทศก์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ผู้บริหาร ครูผู้สอนโรงเรียนในโครงการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2561 มีการปรับปรุงรูปแบบเป็น NEW DLTV เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการ และตระหนักถึงผลประโยชน์และความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบใหม่ NEW DLTV สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง ศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
        1. เพื่อส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV 2. เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
        ผู้บริหาร ครูผู้สอนโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV มีการบริหารจัดการ นำเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
        1) นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV หลายรูปแบบ อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อภาคเรียน 2) คัดเลือกโรงเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV โรงเรียนละ 1 โรงเรียน
งบประมาณทั้งหมด :     บาท
ใช้ไป :     บาท
คงเหลือ :     บาท
ตัวชี้วัด
        เชิงปริมาณ 1. ผู้บริหารและครูโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ทุกโรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตาม 2. จำนวนโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี เชิงคุณภาพ 1. ผู้บริหาร ครูผู้สอนโรงเรียนในโครงการสามารถบริหารจัดการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ครูผู้สอนโรงเรียนในโครงการสามารถจัดจัดการเรียนรู้โดยนำเทคนิคการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV มาใช้จัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. โรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ทุกโรงเรียนมีวิธีการปฏิบัติที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างให้กับ โรงเรียนอื่นได้
ผลการดำเนินงาน
        
ผลสำเร็จจากการดำเนินงาน : ไม่ระบุ  ผสลำเร็จตามวัตถุประสงค์
  : ไม่ระบุ  ผสลำเร็จตามเป้าหมาย
  : ไม่ระบุ  ผสลำเร็จตามตัวชี้วัด
ปัญหา/อุปสรรค
        
ข้อเสนอแนะ