แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โครงการ : พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สนองกลยุทธ/ยุทธศาสตร์/นโยบาย ที่ : 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ปีงบประมาน
: 2562
แผนงาน
:
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 04-กลุ่มนิเทศติดตามและประเมิลผล
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์
ระยะเวลา : วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 3
งบประมาณได้รับมาจาก : งบกลาง
หลักการและเหตุผล
         สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายในปีงบประมาณ 2562 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมีตัวชี้วัดให้ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2560 พบว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.00 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 45.51 ลดลงร้อยละ 3.51 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.22 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 27.06 ลดลงร้อยละ 1.84 ถึงแม้ว่าจะมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และอยู่ในลำดับ 1 ถึง 10 (Top Ten) ของประเทศ ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
        1. เพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการจัดเรียนรู้ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
         1. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีความรู้ ความเข้าใจ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ Active Learning และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้นร้อยละ 3
เป้าหมายเชิงปริมาณ
        1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ Active Learning ให้กับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 100 คน เป็นเวลา 2 วัน 2. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 4 กิจกรรม เป็นเวลา 2 วัน
งบประมาณทั้งหมด :     บาท
ใช้ไป :     บาท
คงเหลือ :     บาท
ตัวชี้วัด
        1. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 มีความรู้ มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบ Active Learning 2. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการอบรม 3. จำนวนครั้งของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่ได้รับการนิเทศ 4. จำนวนโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์
ผลการดำเนินงาน
        
ผลสำเร็จจากการดำเนินงาน : ไม่ระบุ  ผสลำเร็จตามวัตถุประสงค์
  : ไม่ระบุ  ผสลำเร็จตามเป้าหมาย
  : ไม่ระบุ  ผสลำเร็จตามตัวชี้วัด
ปัญหา/อุปสรรค
        
ข้อเสนอแนะ