[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูไทย.com
  
  
 
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียนสังกัด สพป.ปข.1

e-Learning

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
e-filing
e-office
e-money
  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนและจำนวนบุคลากร ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ผู้เขียน : ประชาสัมพันธ์
เข้าชม : 39920
ศุกร์ ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.

เรื่องที่ 1

           ขอให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน แยกชั้น เพศ ห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนปัจจุบันของปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 ผ่านเว็บไซต์ http://sch56.bopp-obec.info โดยใช้ Username และ Password เดิม ซึ่งขณะนี้ระบบเปิดให้กรอกข้อมูลได้แล้ว ทั้งนี้ขอให้กรอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุนไปพลางก่อน

           หนังสือแจ้ง คลิกที่นี้ 

           คู่มือการกรอกข้อมูล คลิกที่นี้ 

เรื่องที่ 2

           ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (10 มิถุนายน 2556) ผ่านระบบ Data Management Center ที่ http://portal.bopp-obec.info/obec56 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 เพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน สำหรับคู่มือการจัดทำข้อมูลระบบ DMC ปีการศึกษา 2556 สามารถ download ได้ที่ www.bopp-obec.info

เรื่องที 3

        สพป.ปข.1 กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ปข.1 จำนวน 2 รุ่น ดีงนี้

           รุ่นที่ 1 อำเภอเมืองและทับสะแก ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2556

           รุ่นที่ 2 อำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อย ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2556

         ในการนี้ขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ จำนวน 2 คน ถึงกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 โดยนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาจำนวน 1 เครื่อง ไปใช้ประกอบการอบรมในครั้งนี้ และเตรียมข้อมูลต่างๆ ให้พร้อม

            หนังสือแจ้ง คลิกที่นี้ 

            ตารางอบรม คลิกที่นี้ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      สพป.ปข.1 เปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่แล้ว 30 / ม.ค. / 2557
      การประกวดกิจกรรม "สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว" 13 / ม.ค. / 2557
      กำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2557 10 / ม.ค. / 2557
      ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 9 / ม.ค. / 2557
      ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม "สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว" 9 / ม.ค. / 2557


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
329/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์. 032-662031 โทรสาร. 032-662030