ประเภทบุคลากร 
หมายเลขบัญชีธนาคาร(ไม่ใส่ขีด)
เลือกรายการประจำเดือน 
เลือกรายการประจำปี